Senior Quality Assurance Analyst, NYC – Reval – New York, NY